Pripyat, Ukraine Near Chernobyl
Washington Monument